Hietbrink Consulting  organisatie advies en ontwikkeling    

Organisatie 

Hietbrink Consulting

 

Sloterkade 157S

 

1059EB Amsterdam

 

KvK  342 431 55

 

BTW -ID NL001337111B88

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

Privacy statement

 

Hietbrink Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sloterkade 157S
1059 EB Amsterdam

Nederland

Telefoon: 06-53738010
Website:  www.hietbrinkconsulting.eu
Email:      privacy @hietbrinkconsulting.eu

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Hietbrink Consulting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Andere persoonlijke data die u verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Hietbrink Consulting verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Tijdens intake en begeleiding verstrekte gegevens en informatie, zowel over werkzaamheden als m.b.t. (persoonlijke en professionele) ontwikkeling

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hietbrink Consulting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Om onze diensten uit te voeren

Hietbrink Consulting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

Toestemming van de betrokkenen

Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hietbrink Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Hietbrink Consulting verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hietbrink Consulting en hebt u het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een

computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming

of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hietbrinkconsulting.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hietbrink Consulting wil u tevens wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hietbrink Consulting neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@hietbrinkconsulting.eu